+84-4-37450188

Tin khoa học công nghệ

Chiến lược xây dựng và phát triển khoa học công nghệ đến năm 2020 tầm nhìn 2030

Chiến lược xây dựng và phát triển khoa học công nghệ đến năm 2020 tầm nhìn 2030

Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ xác định “phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

Xem tiếp