+84-4-37450188

Các quy định về công tác tổ chức thi và chấm thi

Ngày: 04/07/2018 10:20

Nhằm phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đưa ra một số văn bản, quyết định có nội dung dưới đây:

STT NỘI DUNG VĂN BẢN CHI TIẾT GHI CHÚ
1 QĐ số 86/QĐ-KYD ngày 22/02/2019 về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc học phần Xem Năm 2019
2 QĐ số 285/QĐ-KYD ngày 27/07/2017 ban hành quy định về việc chấm phúc khảo bài thi, bài kiểm tra học phần Xem Năm 2017
3 Mẫu đơn phúc khảo bài thi Xem   
4 QĐ số 150/QĐ-KYD ngày 03/03/2020 về việc ban hành Hướng dẫn xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi  Xem Năm 2020