+84-4-37450188

Tài liệu văn bản theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Ngày: 06/02/2020 10:00

Stt Tên văn bản  Chi tiết văn bản Ghi chú
1 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH Chi tiết  
2 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo Chi tiết  
3 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo Chi tiết  
4

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình đọ giáo dục đại học theo thông tư 04

Chi tiết  
5

769/QLCL-KĐCLGD V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

Chi tiết  
6

Thông tư 38/2013/TT-BGD-ĐT Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Chi tiết  
7

Công văn số 2277/BGDDT-QLCL V/v đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, CĐSP,TCSP

Chi tiết  
8

Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD

Chi tiết New

Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Chi tiết New