+84-4-37450188

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN VỀ HỌC PHẦN

Ngày: 26/04/2018 14:01

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đề nghị bạn cho biết ý kiến phản hồi về học phần đã được học. Dưới đây là những nhận định khác nhau về học phần, bạn hãy đọc kỹ từng nhận định và cho biết mức độ đồng ý/không đồng ý của mình với từng nhận định.