+84-4-37450188

PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC

Ngày: 26/04/2018 15:30

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ người học tại Khoa Y Dược, ĐHQGHN, Trung tâm ĐBCL tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng và hiệu quả của các hoạt động này.
Đề nghị các Anh(chị) dành thời gian để trả lời Phiếu. Ý kiến phản hồi của các Anh(chị) là những đóng góp quý báu góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động hỗ trợ người học của Khoa Y Dược, ĐHQGHN.