+84-4-37450188

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC VỀ HỌC PHẦN

Ngày: 26/04/2018 16:55

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học trong đơn vị, đề nghị Anh/Chị cho biết ý kiến phản hồi về môn học đã học. Dưới đây là những nhận định khác nhau về môn học. Anh/Chị hãy đọc kỹ từng nhận định và cho biết mức độ đồng ý/không đồng ý của mình với từng nhận định. Anh/Chị không cần ghi tên vào phiếu này.