+84-4-37450188

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2020

Ngày: 28/05/2020 02:54

THÔNG BÁO

 Tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020

 

Khoa Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Ná»™i thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2020. Cụ thể nhÆ° sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Thí sinh sá»­ dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bá»™ GD&ĐT và ĐHQGHN quy định.

- Thí sinh thuá»™c đối tượng xét tuyển thẳng, Æ°u tiên xét tuyển theo quy định của Bá»™ GD&ĐT và ĐHQGHN.

- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng (phụ lục).

2. Phạm vi tuyển sinh

Trong phạm vi cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Xét tuyển dá»±a vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo tổ hợp A00 (ngành Dược học) và B00 vá»›i các ngành: Y khoa, Răng hàm mặt, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Điều dưỡng.

3.2. Xét tuyển thẳng, Æ°u tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bá»™ GD&ĐT hiện hành và quy định của ĐHQGHN.

3.3. Xét tuyển đối vá»›i thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng.

Nguyên tắc xét tuyển: Xét từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

4. Ngành Ä‘ào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Ngành Ä‘ào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Y khoa

7720101

B00 (Toán học, Hóa học, Sinh học)

100

2

Dược học

7720201

A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học)

100

3

Răng hàm mặt (ChÆ°Æ¡ng trình chất lượng cao)

7720501 (CLC)

B00 (Toán học, Hóa học, Sinh học)

50

4

Kỹ thuật xét nghiệm y hoc

7720601

B00 (Toán học, Hóa học, Sinh học)

50

5

Kỹ thuật hình ảnh y học

7720602

B00 (Toán học, Hóa học, Sinh học)

50

6

Điều dưỡng

7720301

B00 (Toán học, Hóa học, Sinh học)

50

 

Tổng

 

 

400

5. Chính sách Æ°u tiên:

5.1 Chính sách Æ°u tiên theo đối tượng và khu vá»±c

      Theo quy chế tuyển sinh ĐHCQ của Bá»™ Giáo dục và Đào tạo.

5.2 Xét tuyển thẳng và Æ°u tiên xét tuyển

      Thá»±c hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐHCQ năm 2020 của Bá»™ Giáo dục và Đào tạo, quy định của ĐHQGHN và Đề án tuyển sinh năm 2020 của Khoa Y Dược.

  * Xét tuyển thẳng, Æ°u tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bá»™ Giáo dục và Đào tạo:

- Dành 10% chỉ tiêu xét tuyển thẳng cho đối tượng theo quy định của Bá»™ GD&ĐT vá»›i các thí sinh đạt má»™t trong các Ä‘iều kiện theo thứ tá»± Æ°u tiên sau:

+ Thí sinh trong Ä‘á»™i tuyển quốc gia dá»± thi Olympic quốc tế, dá»± Cuá»™c thi khoa học, kỹ thuật quốc tế có môn thi/đề tài dá»± thi phù hợp. Há»™i đồng tuyển sinh của Khoa sẽ xem xét cụ thể môn thi/đề tài dá»± thi để quyết định.

+ Thí sinh Ä‘oạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Hóa, Sinh.

+ Thí sinh Ä‘oạt giải nhất, nhì, ba cuá»™c thi Khoa học kỹ thuật quốc gia vá»›i các đề tài thuá»™c lÄ©nh vá»±c gần vá»›i ngành Y, Dược. Há»™i đồng tuyển sinh của Khoa sẽ xem xét cụ thể đề tài mà thí sinh Ä‘oạt giải để quyết định.

- Ưu tiên xét tuyển: Dành 5% chỉ tiêu Æ°u tiên xét tuyển đối vá»›i các thí sinh sau:

            + Thí sinh thuá»™c đối tượng xét tuyển thẳng trên Ä‘ây nhÆ°ng không dùng quyền xét tuyển thẳng;

            + Thí sinh Ä‘oạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Hóa, Sinh;

            + Thí sinh Ä‘oạt giải tÆ° trong Cuá»™c thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, Ä‘ã tốt nghiệp THPT, được Æ°u tiên xét tuyển vào đại học theo ngành phù hợp vá»›i môn thi hoặc ná»™i dung đề tài dá»± thi mà thí sinh Ä‘ã Ä‘oạt giải.

            Thí sinh diện Æ°u tiên xét tuyển phải đạt ngưỡng Ä‘iểm đảm bảo chất lượng đầu vào trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 theo quy định của BGD&ĐT và của ĐHQGHN.

            Nguyên tắc xét tuyển: Xét theo thứ tá»± Æ°u tiên từ giải cao đến giải thấp cho đến hết chỉ tiêu.

 * Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN: Dành 10% chỉ tiêu cho đối tượng theo quy định của ĐHQGHN vá»›i các thí sinh là học sinh Trường THPT chuyên thuá»™c ĐHQGHN và các Trường THPT chuyên trên phạm vi toàn quốc có hạnh kiểm 3 năm THPT đạt loại tốt và Ä‘áp ứng má»™t trong các tiêu chí theo thứ tá»± Æ°u tiên sau:

 - Là thành viên chính thức Ä‘á»™i tuyển dá»± thi Olympic hoặc các cuá»™c thi sáng tạo, triển lãm KHKT khu vá»±c, quốc tế. Môn thi hoặc đề tài dá»± thi phù hợp do Há»™i đồng tuyển sinh của Khoa xem xét, quyết định.

 - Đạt giải nhất, nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN hoặc cấp tỉnh, thành phố trá»±c thuá»™c trung Æ°Æ¡ng các môn Toán, Hóa, Sinh.

 - Đạt giải nhất, nhì trong kỳ thi Olympic Khoa học tá»± nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm.

 - Là học sinh chuyên Toán, Hóa, Sinh có Ä‘iểm trung bình chung học tập má»—i học kỳ trong 5 học kỳ (năm lá»›p 10, 11 và học kỳ 1 năm lá»›p 12) đạt từ 8,0 trở lên và Ä‘iểm trung bình chung học tập của 3 môn thuá»™c tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ (năm lá»›p 10, 11 và học kỳ 1 năm lá»›p 12) đạt từ 8,0 trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bá»™ Giáo dục và Đào tạo và của ĐHQGHN đối vá»›i ngành xét tuyển.

 * Xét tuyển theo phÆ°Æ¡ng thức khác đối vá»›i thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế: Dành 8% chỉ tiêu xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng, chứng chỉ phải còn hạn sá»­ dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dá»± thi và có tổng Ä‘iểm 2 môn (Toán + Hóa) hoặc (Toán + Sinh) tối thiểu 14 Ä‘iểm đối vá»›i ngành Dược học, Y khoa và Răng hàm mặt; tối thiểu 12 Ä‘iểm đối vá»›i các ngành cá»­ nhân còn lại.

Nguyên tắc xét tuyển: Xét theo số Ä‘iểm IELTS từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, trường hợp cùng mức Ä‘iểm ở cuối danh sách sẽ xét thêm Ä‘iểm môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT.

6. Thời gian nhận hồ sơ:

6.1. Thí sinh đăng ký xét tuyển dá»±a vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo quy định của Bá»™ GD&ĐT.

6.2. Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, Æ°u tiên xét tuyển, xét tuyển dá»±a vào chứng chỉ IELTS ná»™p hồ sÆ¡ trÆ°á»›c 20/7/2020.

(Mẫu hồ sÆ¡ tải tại Ä‘ây)

Thủ tục hồ sơ:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bá»™ GD&ĐT và ĐHQGHN.

- Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi học sinh giỏi, cuá»™c thi khoa học kỹ thuật (bản công chứng).

- Bản sao Đề tài tham dá»± cuá»™c thi KHKT.

- Bản sao công chứng Học bạ THPT có Ä‘iểm của 5 học kỳ (đối vá»›i đối tÆ°Æ¡ng là thí sinh diện học sinh chuyên Toán, Hóa , Sinh các trường THPT chuyên.

- Bản sao công chứng Chứng chỉ IELTS hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng.

7. Liên hệ

- Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Ná»™i; Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Ná»™i, Việt Nam,

- Điện thoại:  0369.624.590;

- Email: smp@vnu.edu.vn Website: smp.vnu.edu.vn

 

 

CHỦ NHIỆM KHOA

  (Đã ký)

 

Lê Ngọc Thành

                                              


 Phụ lục: Bảng quy Ä‘iểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang thang Ä‘iểm 10 

STT

Trình Ä‘á»™ Tiếng Anh

Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo thang điểm 10

IELTS

TOEFL iBT

 

1

5,5

65-78

8,50

2

6,0

79-87

9,00

3

6.5

88-95

9,25

4

7,0

96-101

9,50

5

7,5

102-109

9,75

6

8,0-9,0

110-120

10,00