+84-4-37450188

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2021

Ngày: 07/12/2021 14:52

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH SĐH ĐỢT 2 NĂM 2021

Trường đại học Y Dược, ĐHQGHN thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2021 chi tiết tại file đính kèm 1 đính kèm 2