+84-4-37450188

Đề án xác định năng lực tuyển sinh Sau đại học trình độ BSNT năm 2022

Ngày: 24/07/2022 22:01

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội thông báo Đề án xác định năng lực tuyển sinh Sau đại học trình độ Bác sĩ Nội trú (BSNT) năm 2021, điều kiện thi tuyển và chỉ tiêu đào tạo từng ngành sẽ được công bố trong thông báo tuyển sinh Sau đại học:

1. Công văn chung Công văn

2. Báo cáo thực hiện tuyển sinh Đại học năm 2021 Biểu mẫu 1

3. Báo cáo thực hiện tuyển sinh sau Đại học năm 2021 Biểu mẫu 2

4. Báo cáo số lượng sinh viên đang học năm 2022 Biểu mẫu 03

5. Kế hoạch tuyển sinh Đại học năm 2021 Biểu mẫu 04

6. Kế hoạch tuyển sinh sau Đại học năm 2022 Biểu mẫu 05

7. Báo cáo số lượng giảng viên hiện tại Biểu mẫu 06

8. Danh sách giảng viên cơ hữu Biểu mẫu 07

9. Danh sách giảng viên thỉnh giảng Biểu mẫu 08

10. Báo cáo số cơ sở thực hành theo ngành/chuyên ngành và trình độ đào tạo Biểu mẫu 09

11. Hợp đồng đào tạo các bệnh viện Biểu mẫu 10

12. Bảng tổng hợp xác định chỉ tiêu truyển sinh đào tạo chuyên khoa, Bác sĩ Nội trú năm 2021 Biểu mẫu 11

13. Báo cáo tình hình sinh viên, học viên năm 2020-2021 Biểu mẫu 12