+84-4-37450188

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH SĐH NĂM 2022

Ngày: 15/11/2022 14:50

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH SĐH NĂM 2022

Trường đại học Y Dược, ĐHQGHN thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022 chi tiết tại file đính kèm 1 đính kèm 2