+84-4-37450188

Tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023

Căn cứ Quyết định số 725/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 2 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức hoạt động đào tạo; Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế đào tạo Bác sĩ nội trú; Căn cứ Hướng dẫn số 556/HD–ĐHQGHN...

Xem tiếp