+84-4-37450188

Đề án xác định năng lực tuyển sinh Sau đại học trình độ BSNT năm 2023

Ngày: 21/04/2023 08:38

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội thông báo Đề án xác định năng lực tuyển sinh Sau đại học trình độ Bác sĩ Nội trú (BSNT) năm 2023, điều kiện thi tuyển và chỉ tiêu đào tạo từng ngành sẽ được công bố trong thông báo tuyển sinh Sau đại học:

1. Công văn chung Công văn

2. Báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo CK1,CKII,BSNT năm 2023 Phụ lục

3. Báo cáo thực hiện tuyển sinh đại học năm 2022 Biểu mẫu 1

4. Báo cáo thực hiện tuyển sinh sau đại học năm 2022 Biểu mẫu 2

5. Báo cáo số sinh viên đang học năm 2022 Biểu mẫu 3

6. Kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2023 Biểu mẫu 4

7. Kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2023 Biểu mẫu 5

8. Báo cáo số lượng giảng viên hiện tại Biểu mẫu 6

Danh sách giảng viên cơ hữu theo ngành/chuyên ngành và trình độ đào tạo năm 2022 Biểu mẫu 6a

Danh sách giảng viên thỉnh giảng theo ngành/chuyên ngành và trình độ đào tạo năm 2022 Biểu mẫu 6b

9. Báo cáo số cơ sở thực hành theo ngành/chuyên ngành và trình độ đào tạo năm 2022 Biểu mẫu 7

10. Báo cáo thực hiện tuyển sinh Lào/Campuchia năm 2022 - 2023 Biểu mẫu 8

11. Bảng tổng hợp xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo chuyên khoa, bác sĩ nội trú năm 2023 Biểu mẫu 9