Disable Preloader

CÁC MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tên văn bản/
Số quyết định

Ngày tháng
ban hành

Trường tự chủ QĐ hoặc Cơ quan có thẩm quyền cho phép

Năm bắt đầu
đào tạo

Năm đã tuyển sinh và
đào tạo gần nhất

1

52720101

Y Đa khoa

3541/QĐ-ĐHQGHN

25/09/2015

Đại học Quốc Gia Hà Nội

2012

2017

2

52720401

Dược học

3541/QĐ-ĐHQGHN

Chương trình đào tạo

25/09/2015

Đại học Quốc Gia Hà Nội

2012

2017

3

52720601

Răng - Hàm - Mặt (CLC)

605/QĐ-ĐHQGHN

Chương trình đào tạo

27/02/2017

Đại học Quốc Gia Hà Nội

2017

2017

4

7720101

Y khoa

2997/QĐ-ĐHQGHN

Chương trình đào tạo

25/09/2019

Đại học Quốc gia Hà Nội

2019

2022

5

7720201

Dược học

2997/QĐ-ĐHQGHN

Chương trình đào tạo

25/09/2019

Đại học Quốc gia Hà Nội

2019

2022

6

7720501

Răng – Hàm – Mặt (CLC)

2997/QĐ-ĐHQGHN

Chương trình đào tạo

25/09/2019

Đại học Quốc gia Hà Nội

2019

2022

7

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

2997/QĐ-ĐHQGHN

Chương trình đào tạo

25/09/2019

Đại học Quốc Gia Hà Nội

2019

2022

8

7720602

Kỹ thuật hình ảnh y học

2997/QĐ-ĐHQGHN

Chương trình đào tạo

25/09/2019

Đại học Quốc Gia Hà Nội

2019

2022

9

7720301

Điều dưỡng

816/QĐ-ĐHQGHN

Chương trình đào tạo

13/03/2020

Đại học Quốc Gia Hà Nội

2020

2022


BÀI VIẾT KHÁC