Disable Preloader

Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành trong

Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội được trình bày trong Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Nghị quyết số 2326/NQ-HĐT của Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược ngày 28 tháng 12 năm 2022.

QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

Sứ mệnh mà ĐHQGHN đã giao cho Trường Đại học Y Dược từ khi mới thành lập là đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, bồi dưỡng tài năng dựa vào nghiên cứu, trên nền tảng khoa học cơ bản vững chắc, công nghệ cao và đa ngành. Bên cạnh đó, Trường Đại học Y Dược còn đề cao triết lý phát triển "Cùng nhau tạo dựng niềm tin” để định hướng học tập, rèn luyện và phấn đấu cho cán bộ và sinh viên. Trở thành một người được người bệnh tin tưởng, được cộng đồng tin tưởng là đích phấn đấu và rèn luyện, là sự cụ thể hóa tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp.

Trường Đại học Y Dược xác định các lĩnh vực hoạt động chủ yếu là đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghê, tiếp nhận và chuyển giao tri thức, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội dựa trên nền tảng tri thức cập nhật và nguồn nhân lực chuyên môn có đạo đức, trách nhiệm, tri thức, kỹ thuật cao.

Phát triển Trường Đại học Y Dược phù hợp với chiến lược phát triển của ĐHQGHN, với định hướng phát triển thành Trường Đại học Khoa học sức khỏe đa ngành đa lĩnh vực theo định hướng một trường đại học nghiên cứu, là trường đại học thành viên của ĐHQGHN. Hợp tác chặt chẽ với các trường thành viên, các đơn vị trực thuộc, các Ban chức năng của ĐHQGHN và các trường Đại học y dược khác của Việt Nam để từng bước triển khai cụ thể hóa chiến lược một cách nhất quán và xuyên suốt.

Trường Đại học Y Dược coi nhiệm vụ phát triển nhân lực là điều kiện tiên quyết để phát triển và khẳng định vị trí của mình. Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là các giảng viên, nghiên cứu viên cũng như phối hợp có hiệu quả với các đơn vị trong ĐHQGHN triển khai xây dựng và cải thiện cơ sở vật chất, giảng đường, phòng thí nghiệm đảm bảo đủ điều kiện cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa với chất lượng tốt để nâng cao và đảm bảo chất lượng. Phát triển nhân lực Khoa gắn liền với nhiệm vụ phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác phát triển (KHCN và HTPT)

Cùng với phát triển Trường Đại học Y Dược, Bệnh viện Đại học, Các Trung tâm nghiên cứu và Công ty/Doanh nghiệp Dược cũng cần được phát triển song song, nhằm hình thành Tổ hợp giáo dục - khoa học - dịch vụ y dược mạnh, tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao, vận hành tương xứng với yêu cầu, vị thế và tầm vóc của ĐHQGHN, một đại học hàng đầu của cả nước như một hình mẫu mới, bền vững ở Việt Nam.

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh

Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong môi trường an toàn, thân thiện, tiên tiến; gia tăng và khích lệ những giá trị của đạo đức, trách nhiệm xã hội, nghiên cứu sáng tạo và hội nhập quốc tế; vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng đất nước và phát triển khoa học.

Tầm nhìn đến năm 2035

Đến năm 2035, Trường Đại học Y Dược là một trường đại học về khoa học sức khỏe theo định hướng đại học nghiên cứu, đa ngành trong lĩnh vực khoa học và chăm sóc sức khỏe với các hoạt động chất lượng cao trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và cung cấp dịch vụ; đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển đất nước; thể hiện được vai trò tiên phong trong lĩnh vực y dược trong nước, trong khu vực và trên thế giới.

Giá trị cốt lõi

Đạo đức: là tiêu chuẩn cho mỗi người, luôn hướng tới và phấn đấu. Y tế là ngành đặc thù, cán bộ y tế mang sứ mệnh cứu người và thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong ngành y tế, đạo đức nghề nghiệp chính là y đức mà mỗi cán bộ y tế cần phải phấn đấu và tích cực thực hiện.

Trách nhiệm: có trách nhiệm với bản thân, với đồng nghiệp, với nghề nghiệp, với cộng đồng, với đất nước, là những người trực tiếp giúp gia tăng giá trị cho xã hội.

Sáng tạo: lao động sáng tạo là nhiệm vụ và mục đích của cán bộ, viên chức người lao động, người học trong các hoạt động của Nhà trường.

Tin cậy: trở thành cá nhân, tổ chức được cộng đồng tin tưởng là đích phấn đấu và rèn luyện của cán bộ và người học, là sự cụ thể hóa tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp.

Khẩu hiệu hành động

“Cùng nhau tạo dựng niềm tin” – Where become trusted”

Triết lý phát triển

"Cùng kiến tạo cơ hội và chia sẻ thành quả - Creating opportunities and share results together".

BÀI VIẾT KHÁC