Disable Preloader

Tổng hợp số lượng bài báo quốc tế giai đoạn từ năm 2012 đến 2023


Năm Công bố quốc tế (Bài) Bài báo trong nước (Bài)
9/2023 66 113
2022 59 67
2021 43 62
2020 28 41
2019 19 21
2018 36 35
2017 31 25
2016 19 12
2015 37 33
2014 13 53
2013 5 33
2012 2 4

BÀI VIẾT KHÁC